Als u een initiatief indient bij de gemeente en het past niet binnen het bestemmingsplan is er vaak een omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit kan een eenvoudige procedure (reguliere procedure) zijn van 8 weken of een uitgebreide procedure van 26 weken.

De omgevingsvergunningaanvraag dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze bestaat uit een beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie, een toetsing aan het bestemmingsplan, het rijks-,  provinciaal en gemeentelijk beleid en alle relevante milieu wet- en regelgeving. Hierbij wordt ingegaan op de aspecten bodem, ecologie, water, geluid, lucht, bedrijven- en milieuzoneringen, externe veiligheid, verkeer en parkeren. Tenslotte wordt aandacht besteedt aan de uitvoerbaarheid van het plan.

Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing is specialistisch werk. Planruimte heeft veel ervaring in het vervaardigen van professionele onderbouwingen. Hierbij kijken we goed welke onderzoeken echt noodzakelijk zijn om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. Een ander voordeel is dat wij geen grote overhead hebben zoals grote adviesbureaus. Hierdoor kunnen wij binnen zeer korte tijd, tegen lage kosten en met een persoonlijke benadering een uitstekende onderbouwing opleveren. Tot slot zijn wij goed bekend met de werkwijze van diverse gemeenten en kennen wij de gemeentelijke processen en procedures als geen ander. Hierdoor verloopt de communicatie tussen de gemeente en u als initiatiefnemer soepel.

Kortom wij helpen u graag om binnen korte tijd en voor een aantrekkelijk tarief een goede  ruimtelijke onderbouwing op te stellen.