De Omgevingswet, stand van zaken

De nieuwe Omgevingswet integreert 26 wetten en zal naar verwachting in 2018 worden ingevoerd. Tot die tijd verandert er niets en blijft de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing als het gaat om wettelijke kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het Rijk het realiseren van ruimtelijke projecten makkelijker maken. Voor de overheid door meer samenhang tussen verschillende plannen, waardoor de kaders voor projecten eenduidiger worden en initiatieven sneller kunnen worden gerealiseerd. Voor ondernemers en burgers omdat vergunningen, die nu nog los van elkaar worden verstrekt, in één vergunning worden ondergebracht. Inhoudelijk moet die vergunning nog steeds aan dezelfde voorwaarden en procedures voldoen als nu, zoals eisen vanuit milieu, natuur en andere omgevingskwaliteiten. Ook zullen gemeenten en provincies beleidsmatige eisen blijven stellen.

Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer
De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De wet die een streep zet door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Dit zijn slechts enkele voordelen van de wet.

Integraal instrumentarium is nog niet integraal toetsen
Ook na 2018 hebben ondernemers en burgers gewoon vergunningen nodig voor bouwen of het wijzigen van functies. Inhoudelijk blijft dezelfde afweging van belangen plaatsvinden. De Omgevingswet formaliseert feitelijk het belang om deze afweging integraal te benaderen. Niet alleen vanuit de behoefte van de initiatiefnemer en de functieontwikkeling, maar ook vanuit de kwaliteiten en eisen die vanuit de omgeving worden gesteld.

Een belangrijk winstpunt voor ondernemers en burgers is gelegen in betere kaders voor de vereiste onderzoeken: geluid, stikstof, bodem, water, licht, flora en fauna. Onderzoeken kosten veel tijd en geld en zijn een onzekere factor bij bezwaar- en beroepsprocedures. De Omgevingswet wil de onzekerheden rondom deze onderzoeken terugdringen en de lasten voor ondernemers en burgers verminderen. Onderdeel hiervan is het beter en betrouwbaarder digitaal beschikbaar stellen van relevante onderzoeksgegevens. Dit digitale platform gaat de ‘Laan van de Leefomgeving’ heten.

Meer informatie
Meer informatie over de Omgevingswet: